اداره کل امور دانشجویان داخل


11

دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به لزوم حفظ وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ با این تخلفات و با توجه به پیشنهادها ی کارشناسان و مسئولان دانشگاهها مبنی بر لزومتدوین دقیق تر بخش آئین رسیدگی به تخلفات، با هدف رفع ابهام و تناقض های موجود، "دستور العمل اجرایی" حاضر تدوین و جایگزین تبصره های ماده 2 بخش دوم و همچنین کل بخش های سوم، چهارم و پنجم شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان(مصوب 1388/4/6) می شود.
تعداد امتیازات: (17) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (4140)
کد خبر: 913