پنجشنبه, 19 تير, 1399
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> اخبار و اطلاعیه  


اخبار اداره کل امور دانشجویان داخل

موضوعات موجود برای Students Affairs

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی نقل و انتقال
چکیده: هرگونه نقل و انتقال فقط در اردیبهشت ماه هر سال از طریق ثبت نام در سامانه خدمات آموزشی امکان پذیر می باشد.