شنبه, 05 بهمن, 1398
ثبت نام


آیین نامه ها و بخش نامه های اداره کل امور دانشجویان داخل

انتقال از خارج به داخل

04
چکیده: آیین نامه جدید انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی داخل