دوشنبه, 04 تير, 1397
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> معرفی  >  معرفي مديران و كارمندان  


معرفی مدیران و کارمندان اداره کل امور دانشجویان داخل
 
96664310

96664311

مدير كل امور دانشجويان داخل

دكتر ناصر مطیعی
96664311

مسئول دفتر

مهسا زال 
96664314

رئيس اداره حمايت و پشتيباني

زهرا عمادی

96664324

 

معاون اداره حمايت و پشتيباني و كارشناس حوزه نظام وظيفه

سيد امير علي آقاميري

96664313

 

رئيس اداره خدمات آموزشي

خديجه رباط جزي

96664744

 


كارشناس انتقال دانشجو از خارج به داخل

فرحناز محمدي قهي

96664319

 

 

كارشناس آموزش رایگان و تایید مدارک جهت ترجمه

الهه رجبي

96664120

كارشناس كميسيون موارد خاص

زینب جهان بین 

96664318

كارشناس ميهماني و انتقال

 زهرا فیروزی

 

96664321

كارشناس آموزش رایگان و تایید مدارک جهت ترجمه 

 مسلم صید مرادی